Login
Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
The Banner Company B.V.
BARNEVELD

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere offerte en overeenkomst, alsmede van de uitvoering
daarvan, waarbij The Banner Company B.V., gevestigd te Barneveld, verder te noemen: "The Banner Company", optreedt als leverancier of dienstverlener jegens een opdrachtgever.
1.2. Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden niet, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door The Banner Company uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Wijzigingen in de tussen The Banner Company en de opdrachtgever gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen The Banner Company en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen
2.1. Alle door of namens The Banner Company gedane mondeling of schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk een offerte is gedaan met een in die offerte concreet genoemde acceptatietermijn.
2.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3. Rechtstreeks door de opdrachtgever aan The Banner Company opgedragen diensten en/of werkzaamheden, zonder dat daar een voorafgaande schriftelijke offerte met een acceptatietermijn aan ten grondslag ligt, zijn voor The Banner Company eerst bindend wanneer zij door The Banner Company schriftelijk zijn aanvaard.
2.4. Het risico van de juiste uitvoering van telefonisch gegeven opdrachten aan The Banner Company berust bij de opdrachtgever. Zolang dergelijke opdrachten niet door The Banner Company schriftelijk zijn bevestigd, berust bij de opdrachtgever het bewijs van de opdrachtverstrekking en de naar aanleiding daarvan gemaakte afspraken.
2.5. Behoudens het bepaalde in art. 2.3. en 2.4. is tussen The Banner Company en de opdrachtgever pas een overeenkomst tot stand gekomen nadat de akkoordverklaring van de opdrachtgever met het uitgebrachte aanbod The Banner Company heeft bereikt.
2.6. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht door of namens meerdere (rechts)personen zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht dan wel indien de diensten en werkzaamheden feitelijk worden genoten door één of meerdere (rechts)personen anders dan de opdrachtgever, ieder als afzonderlijke (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.
2.7. Een door The Banner Company gemaakte schatting van een met een order gepaard gaande kosten is steeds vrijblijvend. De opdrachtgever zal aan een dergelijke schatting nimmer rechten kunnen ontlenen.
2.8. Afbeeldingen en beschrijvingen in prospectussen, catalogi, promotiemateriaal, alsmede andere door of namens The Banner Company verstrekte gegevens voor commerciële doeleinden binden The Banner Company niet, tenzij The Banner Company dit schriftelijk aan opdrachtgever heeft gegarandeerd.

3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1. Het auteursrecht van door The Banner Company ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto's en modellen blijft te allen tijde bij The Banner Company berusten. De opdrachtgever is slechts gerechtigd de schetsen, tekeningen, foto's en modellen etc. te gebruiken voor het doel, waarvoor deze door The Banner Company aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze aan derden over te dragen, dan wel wijzigingen daarin aan te brengen.
3.2. Indien opdrachtgever in strijd handelt met het onder 3.1. bepaalde is The Banner Company gerechtigd volledige vergoeding van de schade te vorderen van opdrachtgever als gevolg van dergelijke overtredingen.

4. Prijzen
4.1. Alle prijzen en tarieven zijn weergegeven in geldige valuta (euro) en exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
4.2. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en prijzen.
4.3. Indien nodig wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van The Banner Company.

5. Overeenkomsten
5.1. Nadat een overeenkomst als hiervoor bedoeld tot stand is gekomen, verplicht The Banner Company zich tot het verrichten van (uitsluitend) de overeengekomen diensten en werkzaamheden.
5.2. Door de opdrachtgever gevraagde toevoegingen, extra diensten en/of extra werkzaamheden c.q. wijzigingen, die buiten de gesloten overeenkomst vallen, doch door The Banner Company daarnaast evenwel worden aanvaard en nadien eventueel schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd, leiden tot een prijsverhoging overeenkomstig de op dat moment door The Banner Company gehanteerde prijzen en zullen afzonderlijk aan opdrachtgever worden gefactureerd volgens de alsdan bij The Banner Company daarvoor geldende tarieven. Niet overeengekomen, doch onvoorzien en in het kader van uitvoering van de overeenkomst op dat moment noodzakelijkerwijs te maken (on)kosten op ad               hoc-basis, zullen steeds op declaratiebasis kunnen worden doorbelast aan de opdrachtgever. Wijzigingen of toevoegingen die zijn aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat door de verandering de overeengekomen levertijd door The Banner Company buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de overeenkomst.
5.3. Elke met The Banner Company aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat The Banner Company van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van The Banner Company.
5.4. The Banner Company is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen, bij gebreke van betaling waarvan geen overeenkomst tot stand komt.
5.5. Afspraken, toezeggingen of overeenkomsten met (ondergeschikte) leden van het personeel van The Banner Company binden The Banner Company niet, voor zover dit door The Banner Company niet schriftelijk is bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers of medewerkers die blijkens inschrijving in het handelsregister geen procuratie hebben.
5.6. The Banner Company is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever onder haar verantwoordelijkheid derden in te schakelen teneinde te voorzien in een tijdige en volgens de normen in de branche correcte uitvoering van de gegeven opdracht, zulks geheel ter vrije beoordeling van The Banner Company.

6. Aflevering en leveringstermijnen
6.1. De opdrachtgever dient de zaken terstond na aankomst daarvan op de plaats van uitvoering van de opdracht in ontvangst te nemen.
6.2. Opgegeven (leverings)termijnen gelden bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij een uitdrukkelijke leveringstermijn schriftelijk tussen The Banner Company en opdrachtgever als fatale termijn is overeengekomen.
6.3. Indien, om welke reden dan ook, de opdrachtgever niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal The Banner Company, als haar opslagmogelijkheden dit toelaten, op verzoek van de koper de zaken bewaren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de opdrachtgever bezorgd zijn.
6.4. De opdrachtgever is verplicht aan The Banner Company opslagkosten volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
6.5. Indien de opdrachtgever de opdracht nadien tussentijds annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is opdrachtgever verplicht de door The Banner Company reeds aangeschafte, gefabriceerde dan wel geleverde zaken inclusief de inmiddels gemaakte kosten volledig over te nemen. Voorts zal de opdrachtgever daarnaast wegens schadeloosstelling terzake het (nog) niet uitgevoerde deel van de (totaal)opdracht verschuldigd zijn het bedrag van minimaal 1/3 van de overeengekomen totaalprijs van de (oorspronkelijke) opdracht, onverminderd het recht van The Banner Company om volledige nakoming van de overeenkomst dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

7. Oplevering
7.1. Het moment van inontvangstneming door opdrachtgever c.q. het moment waarop de zaken daartoe aan opdrachtgever worden aangeboden, geldt als het moment van oplevering. De opdracht wordt voorts geacht door The Banner Company te zijn voltooid en opgeleverd op het tijdstip waarop The Banner Company dit aan de opdrachtgever schriftelijk dan wel mondeling te kennen heeft gegeven en de opdrachtgever het werk niet binnen acht dagen daarna keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt of onder aanwijzing van de aantoonbare gebreken weigert.
7.2. Indien een bepaalde datum van oplevering of voltooiing van de opdracht is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt die niet voor rekening van The Banner Company of voor diens rekening komt. Tot dergelijke omstandigheden worden in ieder geval de omstandigheden gerekend, die vermeld staan in 8.2.8. Overmacht
8.1. The Banner Company is gerechtigd om zonder in gebreke te zijn, de aflevering of voltooiing van de opdracht, de door de opdrachtgever gekochte zaken, dan wel de oplevering van de geoffreerde diensten op te schorten indien als een direct of indirect gevolg van een of meer in 8.2., vermelde oorzaken                 - onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van het contract waren te voorzien - redelijkerwijs de zaken of geoffreerde diensten niet of niet tijdig kunnen worden geleverd.
8.2. Van overmacht aan de zijde van The Banner Company is sprake, indien The Banner Company na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, transportbelemmeringen en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van The Banner Company ontstaan.
8.3. Indien door overmacht als bedoeld in 8.2. de levering of voltooiing van de opdracht meer dan             veertien dagen vertraagd wordt, zijn zowel The Banner Company als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden. In dat geval heeft The Banner Company slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. The Banner Company blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken aan de opdrachtgever, voor zover individualiseerbaar, totdat de opdrachtgever alle vorderingen van The Banner Company, die de tegenprestatie vormen van geleverde zaken en/of diensten, heeft voldaan. Zolang de zaken nog eigendom zijn van The Banner Company en individualiseerbaar zijn, is The Banner Company bij          niet-nakoming door de opdrachtgever van een door hem uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, te allen tijde gerechtigd zich opnieuw het bezit te verschaffen van deze zaken, waar deze zich ook bevinden. Opdrachtgever verleent daaraan in dat geval zijn volledige medewerking.
9.2. De goederenrechtelijke gevolgen van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud door The Banner Company worden beheerst door Nederlands Recht, tenzij het recht van de staat van bestemming bij voor uitvoer bestemde zaken voor The Banner Company gunstiger bepalingen bevat dan het Nederlands recht. Alsdan kan The Banner Company toepassing verlangen van het recht van de staat van bestemming.
9.3. The Banner Company is gerechtigd de zaken waarvan zij zich opnieuw het bezit heeft verschaft, hetzij onder beheer te houden totdat de opdrachtgever al zijn vorderingen heeft betaald, hetzij deze aan derden te verkopen, in welke geval de netto-opbrengst - voor zover het zaken betreffen - in mindering strekt op de vorderingen van The Banner Company die nog voldaan moeten worden door de opdrachtgever.10. Reclames
10.1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van het werk, de zaken c.q. het werk grondig te inspecteren op aantoonbare gebreken en bij aanwezigheid daarvan The Banner Company terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.
10.2. Eventuele reclames terzake van gebreken dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na de dag der levering c.q. oplevering schriftelijk te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en het bewijs van de grond van de klacht. Manco's, uitwendig beschadigde leveranties, alsmede afwijkingen van de opdracht dienen duidelijk te worden vermeld. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn vervalt ieder recht op reclame.
10.3. In geval er een tijdige en naar het oordeel van The Banner Company gegronde reclame is gedaan door de opdrachtgever terzake van een gebrek in relatie tot overeengekomen kwaliteit of hoeveelheid c.q. de aard van de dienstverlening, zal The Banner Company zich beijveren op de kortst mogelijke termijn dit gebrek te verhelpen. De opdrachtgever verplicht zich The Banner Company in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen.
10.4. In geval de reclames ontvangen facturen betreffen, dienen deze binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van The Banner Company te worden gebracht. Reclames die The Banner Company na het verstrijken van de voornoemde termijn van veertien dagen bereiken, worden door The Banner Company niet meer in behandeling genomen. De opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van veertien dagen als voornoemd akkoord te zijn gegaan met de aan opdrachtgever toegezonden facturen, behoudens bewijs zijnerzijds van het tegendeel.
10.5. Retourzendingen door de opdrachtgever zijn slechts toegestaan indien The Banner Company daarvoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
10.6. Reclames geven de opdrachtgever geen recht aanstonds ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.
10.7. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, gladheid, afwerking, enz., geven geen reden tot afkeuring. Geringe afwijkingen zijn afwijkingen met een tolerantie van maximaal 10%. Uitgangspunt bij de beoordeling van de kwaliteit van materialen is de gangbare handelskwaliteit.

11. Betaling
11.1. The Banner Company levert de overeengekomen producten of diensten uitsluitend wanneer voor levering de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het nog niet betaald hebben van de factuur kan leiden tot een vertraging in de leverdatum. Afwijking van voornoemde betalingscondities is slechts mogelijk, indien dit tussen de opdrachtgever en The Banner Company schriftelijk nader overeengekomen is.
11.2. Als plaats waar betaling dient plaats te vinden geldt de plaats waar de bankinstelling, waarmee The Banner Company relaties onderhoudt, gevestigd is. Alleen betaling door overmaking op de rekening van de ten name van The Banner Company gestelde bankrekening(en) aangehouden bij de door The Banner Company gekozen bankinstelling leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
11.3. De opdrachtgever is niet gerechtigd korting of compensatie toe te passen, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van of namens The Banner Company.
11.4. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan The Banner Company over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1% per kalendermaand. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle gerekend.
11.5. In geval de opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd bij inschakeling van een rechtsbijstandsverlener door The Banner Company. Indien The Banner Company invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is en ook na aanmaning niet nakomt, komen de buitengerechtelijke kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012 (Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten, zo The Banner Company dit verlangt, verschuldigd.
11.6. The Banner Company is steeds bevoegd op het moment dat opdrachtgever in verzuim is de werkzaamheden direct op te schorten en gebruik te maken van het haar toekomende retentierecht op door The Banner Company geproduceerde zaken of zaken van de opdrachtgever die zij onder behandeling heeft. Alvorens van dit opschortingsrecht en/of retentierecht gebruik te maken, zal The Banner Company de opdrachtgever schriftelijk in de gelegenheid stellen binnen 48 uur voor betaling zorg te dragen.
11.7. Indien de opdrachtgever een surséance van betaling aanvraagt, een beroep doet op de wettelijke schuldsaneringsregeling, er een aanvraag tot faillissement tegen hem wordt ingediend, de opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden, beëindigd of geliquideerd, ten laste van hem beslagen worden gelegd of anderszins gerede twijfel rijst ten aanzien van zijn kredietwaardigheid dan wel de opdrachtgever in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van verplichtingen, in het bijzonder die tot betaling van een of meer facturen na ingebrekestelling, is The Banner Company, onverminderd haar recht om nakoming te eisen, te allen tijde gerechtigd:
a. de nog te leveren zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever naar elders te vervoeren en op te slaan of in zijn eigen bedrijf opgeslagen te houden;
b. alle verdere leveranties, onverschillig uit welk contract, direct op te schorten;
c. alle lopende contracten door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever eenzijdig geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren en de geleverde zaken terug te nemen;
d. voor de aflevering volledige vergoeding van rente, schade en kosten te vorderen.

12. Aansprakelijkheid
12.1. The Banner Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de opdrachtgever in verband met de door of namens The Banner Company geleverde producten of verrichte diensten lijdt of zal lijden, tenzij de opdrachtgever aantoont dat The Banner Company aansprakelijk is, dat The Banner Company in gebreke is gesteld met een redelijke termijn voor nakoming, dat The Banner Company toerekenbaar tekortschiet jegens de opdrachtgever en de opdrachtgever de hoogte van zijn werkelijk geleden schade kan specificeren en bewijzen.
12.2. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever The Banner Company onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of de (noodzakelijke) informatie niet (tijdig) heeft verstrekt, is The Banner Company voor de daardoor of als gevolg daarvan ontstane schade nimmer aansprakelijk en aanvaardt The Banner Company geen aansprakelijkheid.
12.3. De aansprakelijkheid van MERK display voor directe schade in verband met toerekenbare tekortkomingen is in alle gevallen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot maximaal 25% van de met de opdracht gepaard gaande opdrachtsom (exclusief btw) zoals vermeld in de overeengekomen offerte of in de verstrekte factuur en is in geen geval hoger dan het bedrag dat The Banner Company in het betreffende geval eventueel als schade-uitkering van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt, vermeerderd met het eventueel van toepassing zijnde eigen risico op haar bedrijfsaansprakelijkheidspolis.
12.4. The Banner Company is niet aansprakelijk en elke aansprakelijkheid is uitgesloten voor enige indirecte schade, zoals (maar niet beperkt tot) bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, milieuschade, schade aan naam en/of goodwill, die de opdrachtgever zal lijden, tenzij de opdrachtgever aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van The Banner Company en de hoogte van de schade specificeert en bewijst.
12.5. The Banner Company is niet aansprakelijk als het werk of de geleverde zaken zijn beschadigd door vervoer door of namens de opdrachtgever, verkeerd of onoordeelkundig gebruik, gebruik dat niet in overeenstemming is met de handleiding of de door The Banner Company gegeven uitleg c.q. werkwijze, misbruik of verkeerde toepassing, of als resultaat van door opdrachtgever (of degenen voor wie hij verantwoordelijk is) zelf aangebrachte wijzigingen in of reparaties van zaken, of geen of onoordeelkundig onderhoud c.q. slijtage.
12.6. Schade die het gevolg is van het feit dat de opdrachtgever bij inontvangstneming of verwerking van zaken deze niet direct op deugdelijkheid heeft gecontroleerd of voor schade die zichtbaar is, is na oplevering voor rekening van opdrachtgever.
12.7. Bij eigen aansprakelijkheid van The Banner Company voor directe schade zullen de door The Banner Company ingezette medewerkers jegens de opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk zijn terzake van schade veroorzaakt als gevolg van een geleverd product of veroorzaakt tijdens de uitvoering van de overeengekomen diensten, tenzij het betreft door henzelf persoonlijk opzettelijk en door grove schuld toegebrachte schade. Opdrachtgever vrijwaart de medewerkers van The Banner Company op dit punt.
12.8. The Banner Company is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na het schadevoorval The Banner Company per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld en The Banner Company, doordat de opdrachtgever niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in haar mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.
12.9. The Banner Company heeft te allen tijde het recht de schade van opdrachtgever, waarvoor zij aansprakelijk is, ongedaan te maken of te beperken. Opdrachtgever zal The Banner Company daartoe desverlangd de gelegenheid en alle medewerking bieden.

13. Garantie
13.1. Afgezien van schriftelijke fabrieks- en/of importeursgarantie wordt voor geleverde zaken door The Banner Company geen afzonderlijke garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerde diensten, mits gebruik of bediening plaats heeft gevonden conform de aan de opdrachtgever verstrekte handleidingen en technische specificaties.
13.3. Garantie, in welke vorm ook, heeft nimmer betrekking op andere zaken of diensten dan het door The Banner Company geleverde product en de door The Banner Company zelf uitgevoerde werkzaamheden.
13.4. Verleende garantie vervalt, wanneer de opdrachtgever de verleende dienst of het geleverde product:
a. zelf wijzigt en/of reparatie in en/of aan het geleverde verricht of laten verrichten buiten The Banner Company om;
b. voor andere dan de normaal beoogde doeleinden gebruikt;
c. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.

14. Elektronische communicatie
14.1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en The Banner Company door middel van elektronische middelen ten aanzien van de werkzaamheden met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals Cloud-toepassingen).
14.2. Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, gaan partijen ervan uit en mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde berichten, e-mails, sms-berichten, overige digitale berichten die via internet  worden verstuurd en voicemailberichten over en weer worden ontvangen en dat deze wijze van communiceren wordt aanvaard.
14.3. Opdrachtgever en The Banner Company zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
14.4. De data-uittreksels uit de computersystemen van The Banner Company leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door The Banner Company verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de opdrachtgever.
14.5. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst met The Banner Company en de uitvoering van werkzaamheden door MERK display is het verwerken en verzamelen van persoonsgegevens van natuurlijke personen, die werkzaam zijn bij opdrachtgever, als bedoeld in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG Verordening (EU) 2016/679) noodzakelijk. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, behoudens daartoe verkregen toestemming.
14.6. Opdrachtgever vrijwaart The Banner Company voor alle aanspraken wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van allen die tot opdrachtgevers’ organisatie behoren, betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht tussen MERK display en opdrachtgever en die jegens The Banner Company gebruik maken van hun persoonlijke rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

15. Toepasselijk recht
15.1. Op alle overeenkomsten tussen The Banner Company en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
15.2. Elk geschil voortvloeiende uit de tussen The Banner Company en de opdrachtgever gesloten overeenkomst of dienstverlening, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegd rechter bij de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, zulks met uitzondering van die geschillen welke wettelijk tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren.
15.3. Het Weense Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zal op de tussen opdrachtgever en The Banner Company gesloten overeenkomsten niet van toepassing zijn.
15.4. Bij verschil van interpretatie tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en een vertaling daarvan geldt uitsluitend de uitleg volgens de Nederlandse tekst.

Gedeponeerd bij de rechtbank Gelderland op 11 juni 2018 onder nummer 39/2018.

 

Wij adviseren!

Bij The Banner Company staan
kwaliteit en service voorop.
Ook voor persoonlijk advies
kunt u bij ons terecht.

Wij helpen u graag! 

Contact gegevens

The Banner Company B.V.
Anthonie Fokkerstraat 4
3772 MR BARNEVELD
Nederland  

Telefoon: 0342 - 801 989

E-mail: info@bannercompany.nl

The Banner Company levert uitsluitend aan bedrijven , non profit organisaties, verenigingen, goede doelenorganisaties etc. en niet aan consumenten.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

* = prijzen zijn exclusief BTW - Powered by CCV Shop software webshop